ประวัติ GSP

Geometer’s Sketchpad (GSP)

โปรแกรม Geometer’s Sketchpad (GSP) ได้ถูกพัฒนามาจากส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเรขาคณิตที่มองเห็นได้ (Visual Geometry Project) ของมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ในปี 1987 นิโคลัส แจคคิว (Nicholas Jackiw) ร่วมกับโครงการพัฒนาเรขาคณิตที่มองเห็นได้ ได้พัฒนา GSP นี้จนสามารถนำมาใช้กับเครื่องแมคอินทอช (Macintosh) ได้สำเร็จ ในปี 1990 นิโคลัส เข้ามาทำงานร่วมกับ สำนักพิมพ์ คีย์ เคอร์ริ-คิวลัม (Key Curriculum) และได้ผลิตซอฟต์แวร์ตัวแรกขึ้น เป็นรุ่นเบต้า (Beta Version) การเปิดตัวของ GSP ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ในปี 1991 GSP นี้ เริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในหมู่ครู อาจารย์ และนักเรียนที่สนใจ ในปี 1993 GSP ได้มีการปรับปรุงรูปแบบการทำงานอีกครั้ง จนสามารถนำมาใช้กับระบบปฏิบัติการวินโดส์ (Window) ได้เป็นผลสำเร็จ GSP มีรุ่นสาธิต (Demo Version) ซึ่งสามารถโหลด (Load) ได้ทางอินเตอร์เน็ต สำหรับผู้ที่สนใจใช้ในการศึกษา โดย GSP รุ่นสาธิตมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใกล้เคียงกับ GSP รุ่นเต็ม (Full Version) เพียงไม่มีคู่มือประกอบการใช้งาน และไม่สามารถบันทึกเก็บไว้ได้เท่านั้น   GSP ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับการเรียนในระดับมัธยมศึกษา และในปัจจุบันโปรแกรมนี้ก็ใช้กันอย่างแพร่หลายในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของสหรัฐอเมริกา สำหรับในประเทศไทยนั้น การนำ  GSP  มาใช้ในการสอนของโรงเรียนยังไม่แพร่หลายนัก

จากประวัติความเป็นมาของโปรแกรม GSP จะพบว่าถูกพัฒนามาจากโครงการพัฒนาเรขาคณิตที่มองเห็นได้ (Visual Geometry Project)  ดังนั้นจุดเด่นของโปรแกรมนี้จึงเป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะของการนึกภาพ (Visualization)  ซึ่งจะเปลี่ยนวิชาคณิตศาสตร์จากรูปธรรมให้กลายเป็นนามธรรม ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ได้มากขึ้น นอกจากนี้โปรแกรม GSP ยังสามารถนำไปใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ได้หลายวิชา เช่น วิชาเรขาคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิติ   และแคลคูลัส  ซึ่งวิชาดังกล่าวข้างต้น  ต้องอาศัยการนึกภาพเข้ามาช่วยในการเรียนรู้สูงโปรแกรม GSP เป็นสื่อเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้เรียน มีโอกาสเรียนคณิตศาสตร์โดยการสร้าง   องค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivist Approach) และเป็นการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Learner-Centered Learning)   โปรแกรม GSP เป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะของการนึกภาพ (Visualization)  ทักษะของกระบวนการแก้ปัญหา   (Problem Solving Skills)    นอกจากนี้ การใช้โปรแกรม GSP ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นการบูรณาการสาระที่เกี่ยวข้องกับความรู้คณิตศาสตร์ และทักษะด้านเทคโนโลยีเข้าด้วยกันทำให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาพหุปัญญาอันได้แก่ ปัญญาทางภาษา ด้านตรรกศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ และด้านศิลปะ ด้วยเหตุผลดังกล่าว โปรแกรม GSP จึงได้รับรางวัลยอดเยี่ยมหลายรางวัล อาทิเช่น Best Educational Software of All Time จาก Stevens Institute of Technology Survey of Mentor Teachers และ Most Valuable Software for Students จาก National Survey of Mathematics Teachers, USA.  โปรแกรม GSP มีใช้อย่างแพร่หลายกว่า 50 ประเทศทั่วโลกอีกทั้งบรรจุอยู่ในหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับต่างๆ ถึง 10 ประเทศ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น จีน อังกฤษ อเมริกา เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีการแปลซอฟต์แวร์โปรแกรม GSP เป็นภาษาต่างๆ ถึง 14 ภาษา ได้แก่ ฝรั่งเศส สเปน เดนมาร์ก เกาหลี ญี่ปุ่น รัสเซีย นอร์เวย์ ฟินด์แลนด์ อาหรับ เชคโก เปรู เยอรมัน จีน และอังกฤษ

สำหรับในวงการศึกษาไทย  โปรแกรม GSP ยังเป็นของใหม่ในวงการศึกษาไทย  โดยทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ได้ส่งเสริม และเปิดการอบรมการใช้งานโปรแกรม GSP สำหรับครู  เพื่อให้ครูได้นำโปรแกรม GSP ไปใช้ในการเรียนการสอน  ขอยกตัวอย่างโรงเรียนที่นำเอาโปรแกรม GSP เข้าไปสอนในโรงเรียนคือ

1. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดสอนบางเนื้อหาแทรกในวิชาคณิตศาสตร์แต่ละระดับชั้น อาทิ ม.ต้นใช้สอนพื้นฐานทางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต   ปิทากอรัส เส้นขนาน ม.ปลายสอนเรื่องภาคตัดกรวย วงกลม วงรี พาราโบลา กราฟ  นอกจากนั้นยังจัดตั้งเป็นชุมนุม Sketchpad  โดยเปิดสอนทุกวันพฤหัสบดีช่วงบ่ายเป็นเวลา 2 คาบให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สนใจ จำนวน 49 คน โดยมุ่งเน้นทำความเข้าใจและใช้งานโปรแกรม GSP ในส่วนของเด็กนักเรียนในชุมนุม Sketchpad   จะพบว่าเด็กนักเรียนภายในชุมนุม มีความสนุกสนานกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ที่นำเอาโปรแกรม GSP มาใช้และได้นำกลับไปพัฒนาทักษะต่อที่บ้าน  หรือบางส่วนได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับ พี่ น้อง หรือ เพื่อน  เช่น  ด.ช.อัษฎางค์ ละวงษ์ ชั้นม.2 เล่าว่า “ผมนำโปรแกรมนี้ไปทบทวนที่บ้านด้วยครับ ที่ชอบเพราะว่า GSP ให้เนื้อหาสาระดี สนุกครับ ทำให้ได้รู้เรื่องเรขาคณิตมากขึ้นกว่าเดิม ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ สร้างภาพได้ง่ายและสะดวกกว่า” นอกจากนี้น้องอัษฎางค์ยังนำความรู้ไปถ่ายทอดให้พี่ชายที่กำลังเรียนชั้นม.6 ด้วย   ส่วน ด.ญ.สุธีรา อนันตศักดิ์ บอกว่า GSP ทำให้ตนเองมีจินตนาการรูปกราฟมากขึ้น ได้คิดงานสร้างสรรค์มากขึ้น เนื่องจากกิจกรรมที่ครูสอนส่วนใหญ่จะเป็นงานเดี่ยว ทำให้ต้องใช้ทักษะความคิดของตนเองสร้างสรรค์งานขึ้นมา    ส่วนกิจกรรมที่ชอบมากเป็นพิเศษก็คือการเคลื่อนไหวของรูปเรขาคณิต นอกจากนี้ได้นำความรู้ไปสอนเพื่อนบ้านที่เรียนชั้นเดียวกันแต่อยู่โรงเรียนอื่นให้ทดลองใช้ด้วย    ด.ช.กันต์ บัวแย้ม ชั้นม.3 เล่าว่า “โปรแกรมนี้ทำให้ผมสนุกกับการเรียนรู้มากขึ้น เวลาว่างที่อยู่บ้านก็ใช้ GSP สร้างรูปเรขาคณิตเล่นๆ เป็นงานอดิเรก โดยเฉพาะภาพเคลื่อนไหวนั้นผมชอบมากเลยครับ แล้วก็ได้แนะนำให้น้องสาวที่กำลังเรียน ชั้น ป.6 ลองใช้ด้วย ทำให้น้องสาวได้ฝึกใช้วาดรูปกราฟิกเล่นครับ”

2. โรงเรียนเซนต์เมรี่ได้นำร่องนำโปรแกรม GSP มาสอน ชั้น ม.ต้นก่อน และ ได้ขยายผลนำไปใช้สอนในทุกระดับ อาทิ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) สอนเรื่องรูปเรขาคณิต ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) สอนเรื่องสูตรคูณ การคำนวณตัวเลข การหาพื้นที่ ผลจากการนำเอาโปรแกรม GSP มาใช้ในการเรียนการสอนพบว่านักเรียนเกิดความคิดเชื่อมโยงระหว่างภาพที่สร้างกับสูตรคุณ และเกิดความจำสูตรคูณได้แม่นยำขึ้นมาก    ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) สอนเรื่องกราฟพาราโบลา การเลื่อนขนาน การแปลง ซึ่งช่วงชั้นนี้ได้ประโยชน์มากเพราะเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ใช้โปรแกรม GSP ในการสอน เด็กจะงงมากเวลาที่สอนการเลื่อนขนานและการแปลง แต่โปรแกรม GSP ทำให้นักเรียนเห็นภาพของการเลื่อน และการแปลง  นักเรียนจึงเรียนรู้และ เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้นเยอะ และในช่วงชั้นที่ 3 นี้เอง ครูได้ทดลองให้กิจกรรมที่นักเรียนได้ลองใช้ GSP ทำสิ่งต่างๆ ตามจินตนาการ เช่น แบบจำลองการเคลื่อนไหวของอมีบา การออกแบบลายผ้า การสร้างภาพดอกไม้และหุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวไว้
แม้แต่เนื้อหาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายบางเรื่องที่เข้าใจยาก เช่น ทฤษฎีต่างๆ ก็สามารถใช้ได้ โดยประสานกับครูคอมพิวเตอร์เป็นระยะ เพราะบางเนื้อหาของคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว เด็กๆ ที่เรียนด้วยโปรแกรม GSP กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ทำให้เข้าใจคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น  เช่น ด.ญ.อาทิตยา มีศรี ชั้น ม.1/2 กล่าวว่า เทอมนี้ได้ใช้ GSP ในการเรียนคณิตศาสตร์เป็นเทอมแรก ได้ประโยชน์หลายอย่างจากการเรียน ทั้งการบวกเลข การคูณ และได้ฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ไปในตัว   ด.ญ.ธนัญญา ธนาไชยสกุล ชั้น ม.1/1 กล่าวว่า GSP ทำให้เราเรียนรู้เรื่องที่เราไม่เข้าใจได้ดีขึ้น อย่างเช่น กิจกรรมเรื่องสูตรคูณแสนสนุก ทำให้การท่องสูตรคูณน่าสนใจมากกว่าเดิม กิจกรรมเรื่องตะแกรงเอราทอสเทนีส ทำให้ได้เรียนรู้เรื่องจำนวนเฉพาะ ได้รู้ทฤษฎีและเห็นภาพการพิสูจน์ทฤษฎีได้ชัดเจนขึ้น ดีกว่าการท่องจำอย่างเดียว ทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น   อีกทั้งได้ลองสร้างภาพเคลื่อนไหวได้เองหลายๆ อย่าง เช่น ออกแบบรถเคลื่อนที่ได้ โดยใช้ความรู้เรื่องการเลื่อนขนาน การเคลื่อนไหวไปตามเส้นตรง และเรขาคณิตมาใช้ในการออกแบบ หรือการ ทำรูปจำลองการเคลื่อนไหวของอมีบา โดยประยุกต์ความรู้เรื่องจุดมาสร้างชิ้นงานที่ต้องการ   ด.ญ.จิราพร มีทองใส ชั้น ม.1/2 กล่าวว่า GSP ทำให้เกิดความรู้มากกว่าเดิมทั้งวิชาคณิตศาสตร์ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ อย่างเช่น กิจกรรมเรื่องตะแกรงเอราทอสเทนีส ทำให้รู้ว่าจำนวนไหนเป็นจำนวนเฉพาะจากเดิมที่นั่งท่องก็ได้มานั่งศึกษาจากหน้าจอเองซึ่งเข้าใจกว่า  นอกจากนั้นการที่ด.ญ.จินดาภัทร สินธวัชต์ (น้องปิ่น) นักเรียนชั้น ป.5 ได้ใช้โปรแกรม GSP  เป็นเครื่องมือ ต่อยอดความรู้ทางคณิตศาสตร์เชื่อมโยงเข้ากับเรื่องศิลปะและภูมิปัญญาไทย   โดยได้ออกแบบลายผ้าขิดใหม่ๆ กว่า 20 ลาย จากโปรแกรม GSP ซึ่งเป็นผลงานโครงงานคณิตศาสตร์ที่มีอาจารย์วาสนา ขุนทอง และอาจารย์ณัฐธิรา จันทรเสนา เป็นที่ปรึกษา   โดยหลังจากที่ใช้โปรแกรม GSP ออกแบบลายขิดแล้ว ได้นำแบบที่ออกไปสั่งทอ  ด้วยความช่วยเหลือของคุณป้าไพบูลย์ เชี่ยวชาญ และกลุ่มแม่บ้านทอผ้าอำเภอพิบูลรักษ์ จังหวัดอุดรธานี   ผลคือแบบที่นำไปทอบางลายทอออกมาเป็นผืนผ้าขิดได้อย่างสวยงาม  น้องปิ่นจึงได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2549 และได้นำผ้าหมี่ขิดที่ออกแบบด้วยตนเองจากโปรแกรม GSP ไปมอบให้กับนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2549 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

Advertisements

เกี่ยวกับ krupom

ครูผู้สอน สาขาคณิตศาสตร์ โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250
ข้อความนี้ถูกเขียนใน บทความน่ารู้ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

7 ตอบกลับที่ ประวัติ GSP

 1. มงคล ภักดี พูดว่า:

  ดี

 2. หลุยส์ พูดว่า:

  แม่ครูสบายดีไมค่ะ

 3. nutting พูดว่า:

  เหงาๆๆๆ

  เเเเออ๊ดดดม๊าๆๆๆ

 4. chatupone พูดว่า:

  เพิ่งเรียนรู้ ไม่ค่อยเข้าใจ

 5. paem พูดว่า:

  ขอบคุณนะคะ หนูกำลังทำโครงงานอยู่น่ะค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s